จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลสำโรงพลัน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลสิ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลกระหวัน กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลกันทรอม กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ กลาง 2551
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลกำแพง(อุทุมพรพิสัย) กำแพง(อุทุมพรพิสัย) อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลกำแพง กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ กลาง
เทศบาลตำบลแต้ แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกจาน โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ เล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลจานแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลบุสูง บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลพยุห์ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลโดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลอุบล อุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลนครอุบลราชธา เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ใหญ่
เทศบาลเมืองแจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลปทุม ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ใหญ่
เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม บ้านด่านโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกอก บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเทพวงศา เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลตำบลขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลเมืองเดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลตำบลนาส่วง นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลนาเยีย นาเยีย เดชอุดม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลกุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบัวงาม บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลโพนงาม โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลนาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลน้ำยืน น้ำยืน น้ำยืน อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบุณฑริก บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลคอแลน คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลตระการพืชผล ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยขะยุง ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลเมืองวารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลคำขวาง คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลแสนสุข แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี กลาง
เทศบาลตำบลกุดชมภู กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลตาลสุม ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลช่องเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี เล็ก
เทศบาลเมืองยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร ใหญ่
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลสำราญ สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลเดิด เดิด เมืองยโสธร ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งแต้ ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลนาเวียง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลป่าติ้ว ป่าติ้ว ป่าติ้ว ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลค้อวัง ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลเลิงนกทา เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลบุ่งค้า บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลสวาท สวาท เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลห้องแซง ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลสามัคคี สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลสามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลศรีแก้ว ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลคำเตย คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ใหญ่
เทศบาลตำบลชีลอง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ทุ่งทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลลุ่มลำชี ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ เล็ก
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ เล็ก