จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลพระทองคำ พระทองคำ พระทองคำ นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลหนองบัววง หนองบัววง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลขุย ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา กลาง
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลสีดา สีดา สีดา นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เล็ก
เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลอิสาณ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านบัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลคูเมือง คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลอุดมธรรม อุดมธรรม กระสัง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลกระสัง กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลสองชั้น สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองเต็ง หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลเมืองนางรอง นางรอง บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ศาลเจ้าพ่อขุนศรี หนองกี่ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองกี่ หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลดอนอะราง ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองตะครอง หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลตาจง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกม้า โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ตลาดนิคมปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลปราสาท ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลจันทบเพชร จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลศรีสตึก ศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลสตึก สตึก สตึก บุรีรัมย์ กลาง
เทศบาลตำบลดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลสะแก สะแก สตึก บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลประคำ ประคำ ปะคำ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองหงษ์ หนองหงษ์ หนองหงส์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยหิน ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลจันดุม จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลห้วยราช ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลชำนิ ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลแคนดง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ เล็ก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ใหญ่
เทศบาลตำบลเมืองที เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล ทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลยะวึก ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลสระขุด สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทสบาลตำบลเมืองแก เทสบาลตำบลเมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลท่าตูม ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลกระหาด กระหาด จอมพระ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลบุแกรง บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลกังแอน กังแอน ปราสาท สุรินทร์ กลาง
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลรัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลสนม สนม สนม สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลแคน แคน สนม สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์ กลาง
เทศบาลตำบลผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลสังขะ สังขะ สังขะ สุรินทร์ กลาง
เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ลำดวนสุรพินท์ ลำดวน สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ สำโรงทาบ สำโรงทาบ สุรินทร์ กลาง
เทศบาลตำบลหมื่นศรี หมื่นศรี สำโรงทาบ สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลตำบลบัวเชด บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ เล็ก
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ใหญ่
เทศบาลตำบลน้ำคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลกัณทรารมย์ กัณทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ กลาง
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ กลาง
เทศบาลตำบลสวนกล้วย สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ เล็ก
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์(ห้วยเหนือ) เมืองขุขันธ์(ห้วยเหนือ) ขุขันธ์ ศรีสะเกษ กลาง
เทศบาลตำบลศรีสะอาด ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ เล็ก